תקנון אתר האינטרנט 'שיח מתגלגל':

האחראים לתכני האתר ויזמי פרויקט סיורי 'שיח מתגלגל' – סיורי נושא מודרכים בבאר שבע רבתי:

נתן בן ארי וארי בורשטין

Tourbr7@gmail.com

054-2161776

שם העסק אשר ינפק חשבוניות דרך האתר הינו "אופן-נעם", ע"מ: 028913994

ט.ל.ח למארגנים שמורה הזכות לשינויים

מדיניות ביטולים

ביטול סיור על ידי המארגנים:

במידה ויבוטל הסיור מסיבה כלשהי ע"י מארגניו (מזג אויר, מדריך לא חש בטוב וכדומה) יוחזר התשלום ששולם על ידי המזמין במלואו. במידה ויסכים המשתתף ישמשו דמי הרישום לסיור שבוטל כזיכוי דמי רישום לסיור הבא.

ביטול הרשמה לסיור על ידי משתתף:

  1. במקרה של ביטול הרשמה של משתתף עד 48 שעות לפני הסיור, יוחזר למשתתף מלוא סכום הרישום בניכוי עמלת ביטול עסקת אשראי. במידה ויסכים המשתתף ישמשו דמי הרישום לסיור שבוטל כזיכוי דמי רישום לסיור הבא.
  1. במקרים של ביטול ההרשמה במהלך 48 שעות לפני הסיור או אי הגעת המשתתף לסיור, לא יוחזר סכום הרישום.

כתב הצהרה והתחייבות המשתתף בסיורים

המשתתף מאשר, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

1.      פניתי ל'שיח מתגלגל' בבקשה להשתתף בסיור. מארגני הסיור הסכימו שאשתתף בכפוף לתנאים המפורטים בסעיפים הבאים.

2.      הנני מצהיר/ה כי אני בריא/ה במצב גופני טוב וכשיר/ה להשתתף בסיור ע"פ רמת הקושי שפורסמה בו. הנני מצהיר/ה כי לא אשתתף בסיור כאשר לא אהיה כשיר/ה לחלוטין להשתתף בסיור, לרבות אם אהיה תחת השפעת אלכוהול, סמים או השפעה מפריעה אחרת.

3.      בררתי היטב על פי הפרסום\על פי המארגנים במה כרוכה השתתפות בסיור לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מכך

4.      בהיותי מודע/ת לכל הסיכונים האפשריים הכרוכים בהשתתפות בסיור אליו נרשמתי, אני נוטל/ת על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף בסיור.

5.      אני מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי במהלך הסיור בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש (להלן: "הנזק").

6.      הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי מארגני הסיור ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או עובדים בפרויקט הסיורים

7.      הנני מתחייב/ת להחזיר למארגני הסיור ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחויבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לי. את התחייבותי זו אקיים תוך 7 ימים מיום התשלום ע"י מארגני הסיור ו/או מי מהם או מיום חיובם, המועד המוקדם מבין השניים.

8.      מוסכם עלי שהמארגנים או מי מטעמם רשאים להשתמש בתמונות שלי לפני , במהלך ואחרי האירוע לצורכי פרסום ויחסי ציבור ללא תמורה ומאשר בזאת חשיפה בפני הציבור של התמונות

תקנון חנות מוצרים:

  1. במידה ומסיבה כלשהי, ולא ניתן יהיה לספק את המוצר לאחר שהוזמן ושולם ע"י הלקוח, יחזיר 'שיח מתגלגל' את מלוא הסכום ללקוח, בצירוף הודעה ללקוח תוך 7 ימי עסקים.
  2. ביטול רכישת מוצר על ידי הלקוח טרם סופק המוצר, יזכה את הלקוח בהחזר כספי בניכוי עמלת ביטול עסקת אשראי.
  3. ביטול רכישת מוצר על ידי הלקוח טרם סופק המוצר, יזכה את הלקוח בהחזר כספי בניכוי עמלת ביטול עסקת אשראי ודמי משלוח המוצר חזרה.

כללי:

  1. כל פעולה/הזמנת סיור/רכישה/פנייה/בקשה המתבצעת באתר מעידה על הסכמת הגולש/ת והמזמין/ת לפעול לפי התקנון.
  2. 'שיח מתגלגל' שומר לעצמו את הזכות לעדכן, לתקן, להוסיף או לשנות את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ועל כן יש לעיין מעת לעת מתקנון לפני שימוש באתר.
  3. המשתמש ו/או המזמין מתיר בזאת לעסק לשמור ו/או לעשות שימוש בפרטים האישיים אשר הוזנו לתוך המערכת לשם יצירת קשר עימו ו/או לצרכים אחרים הנובעים מההתקשרות בין הצדדים. פרטי המשתתפים יישארו חסויים ולא ימסרו לאף גורם אחר.
  4. לבית המשפט המחוזי בבאר שבע תהיה הסמכות לדון בכל מחלוקת שתהיה בנוגע לשימוש באתר.

קניין רוחני

הזכויות באתר, לרבות תכניו, טקסט ותמונות שייכים ל'שיח מתגלגל'. שימוש במידע לרבות העתקה/העברה/הפצה אפשרי לאחר קבלת אישור כתוב מ'שיח מתגלגל' ובציון המקור.

לשאלות נא כתבו ל:  tourbr7@gmail.com